Ana Sayfa / iflas Erteleme / Özadiloğulları Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konkordato Talep Etti.

Özadiloğulları Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konkordato Talep Etti.

Özadiloğulları Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konkordato Talep Etti.

T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/596 Esas

Davacı Özadiloğulları Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (VKN:6620817330) mahkememize açtığı Konkordato (Adi Konkordato dan kaynaklanan ) davası nedeniyle;

A)Kozan Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı davacı şirket hakkında 29.11.2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

B)Davacı şirketin İcra İflas Kanununun 297. Maddesinin 2. Fıkrasında haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesine, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi de olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,

C)7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nın 288/1. Maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294,295,296 ve 297. Maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına,

D)Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle de muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete tedbiren teslimine,

E)İİK’nın 206.maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,

F)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3. Madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 1 kişiden oluşan geçici konkordato komiseri görevlendirilmesine.

G)Geçici komiser olarak Adana Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde bilirkişi olarak kayıtlı bulunan SMMM Emrah Tülü ‘nün görevlendirilmesine,
H) Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz edilerek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

I)Mahkememizin 2018/596 esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 29.03.2019 günü saat 09:00’da yapılacağına,

Alacaklıların, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmesine ilişkin işbu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini ve geçici mühlet kararı verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nın 288. maddesi hükmünce ilan olunur. 30.11.2018

 

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!