Ana Sayfa / iflas Erteleme / BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.

BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.

BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.

ESAS NO : 2018/411 Esas

Davacı BAVEF TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir. Bu kapsamda;
Davacı borçluya iş bu tensip tutanağının davacıya tebliği tarihinden başlamak üzere üç aylık geçici mühlet verilmiştir.
Davacı-borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.
Davacı-Borçlunun banka hesaplarına tedbir konulmuştur. Hesaplardaki alacaklar konkordato komiserinin bilgisi ve onayı dışında tasarruf edilemez. Bu konuda ilgili bankalara müzekkere yazılacaktır.
Bunun dışında, kaydı bulunmayan başkaca mal ve haklar ile üçüncü kişilerdeki tüm hak ve alacakların konkordato komiserinin bilgisi ve onayı dışında tasarruf edilmesi, devredilmesi, harcanması borçlunun sorumluluğunu doğuracaktır. Bu mahiyette işlemler ve bu işlemlerin kötü niyetli olduğu tespit edilirse davanın reddi için gerekçe oluşturabileceğinden borçlu tarafın titiz davranması gerekir. İşletmenin rutin işleyişi kapsamında kalan zorunlu faaliyetler istisnadır.
Borçluya uyarı mahiyetinde olmak üzere, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyeceği, kefil olamayacağı, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyeceği, takyit edemeyeceği ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı hatırlatılmıştır. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüz kalacaktır.
Mal varlığının mevcut haliyle korunması esas olduğundan veİİK’nın 288/1 maddesinin göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanacaktır. Bu kapsamda, geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.
Daha önce başlatılmış olan takipler, hali hazır hukuki durumları korunmak kaydıyla durdurulmuştur. Ancak süreç içinde gerek görülürse ve talepler çerçevesinde davacı borçlunun işletme faaliyetinin devamı için çok önemli görülen mahcuz mallar, üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirkete tedbiren teslim edilebilir.
Tedbirler İ.İ.K.’nın 206’ncı maddesinin 1’inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez. Ancak konkordatonun başarıya ulaşması için şimdilik bu türden takipler nedeniyle mahcuzların muhafaza altına alınması ve rehinli malların satışı tedbiren durdurulmuştur.
Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı da gözetilerek bir konkordato komiseri atanmasına karar verilmiştir. Mali konularda uzman komiser olarak ŞEVKİ YETİKER görev yapacaktır.
6. Davacı şirketten alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.
Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. 22/10/2018

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!